Garantier För klockor

DANIEL WELLINGTONS INTERNATIONELLA GARANTI

Följande begränsade garanti från Daniel Wellington (”DW-garanti”) gäller för Daniel Wellington-klockor som köpts i originalförpackningen och sålts eller presenterats för garantiservice i vilket land som helst (”DW-klocka”).

1. DW-GARANTINS OMFATTNING OCH LÄNGD

Enligt denna DW-garanti garanterar Daniel Wellington sin DW-klocka mot defekter i tillverkning och material under en period av tjugofyra (24) månader från det ursprungliga återförsäljningsdatumet (”garantiperioden”). DW-garantin gäller endast för klockor köpta från den officiella Daniel Wellington-webbsidan, från en Daniel Wellington-butik eller en auktoriserad återförsäljare. DW tillhandahåller reparation eller utbyte av din DW-klocka eller del gratis enligt DW:s garantivillkor. Observera att rättigheterna som DW-garantin ger är utöver de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls av konsumentlagar och förordningar i din tillämpliga jurisdiktion. Som sådan är DW-garantin och dess förmåner ett tillägg till, och inte en ersättning för, rättigheterna enligt tillämplig konsumentlag.

2. BEGRÄNSNINGAR AV DW-GARANTIN (VAD DEN INTE OMFATTAR)

DW-garantin omfattar inte:
(a) Klockor som inte kommer från DW.
(b) Batterier, band, länkarmband eller glas.
(c) Rutinunderhåll och rengöring.
(d) Skador, oavsett slag, om det föreligger bevis för att skadan har orsakats av en olycka, felaktig användning eller felaktig hantering av någon del av klockan, hantering som inte överensstämmer med instruktionerna eller riktlinjerna som medföljer din DW-klocka, bristande omsorg eller felaktigt underhåll, sabotage, missbruk, slitage eller någon annan faktor än en defekt i DW-klockans tillverkning eller material.
(e) Vatteninträngning orsakad av användning som strider mot DW-klockans ATM (Atmospheres)-märke.
(f) Skador som härrör från reparation, service eller ändring av någon annan person än en auktoriserad Daniel Wellington-återförsäljare eller -tjänsteleverantör. Vidare kommer DW-garantin att upphöra att gälla om serienumret som är ingraverat på klockans boett saknas eller har raderats, ändrats, förfalskats, ersatts, förstörts eller gjorts oläsligt.

3. VAD VI GÖR I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK ENLIGT DW-GARANTIN

Om du under garantiperioden lämnar in ett anspråk enligt denna DW-garanti, kommer Daniel Wellington, efter eget gottfinnande, att: (a) reparera DW-klockan med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i prestanda och tillförlitlighet; eller (b) byta ut DW-klockan mot en av samma modell (eller med ditt samtycke en produkt som har liknande funktionalitet) tillverkad av nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i prestanda och tillförlitlighet. För garantianspråk som lämnats in i ett annat land än inköpslandet för DW-klockan, kan Daniel Wellington reparera eller ersätta DW-klockan och/eller delar med jämförbara DW-klockor och/eller delar som följer lokala standarder. Du kommer inte att debiteras för reparationen eller utbytet enligt denna DW-garanti om ditt garantianspråk inom ramen för denna DW-garanti. Dessutom kommer Daniel Wellington att stå för kostnaderna för returfrakt och hantering för DW-garantin. Om DW-garantin inte är tillämplig, ogiltig eller nekad kommer Daniel Wellington att meddela dig om detta och du kan bestämma om du vill gå vidare med reparationen eller bytet, eller om du vill få tillbaka din klocka. Om du bestämmer dig för att gå vidare kommer du att debiteras för en del av eller hela reparationen eller utbytet, inklusive kostnader för returfrakt och hantering.

4. HUR MAN ERHÅLLER VÅR REPARATIONSTJÄNST

För att erhålla reparation eller utbyte av din DW-klocka enligt denna DW-garanti, vänligen kontakta din lokala Daniel Wellington kundsupport genom att använda följande adress: [www.danielwellington.com/contact-us/](https://www.danielwellington.com/contact-us/ "Contact Customer Service"), en av de auktoriserade Daniel Wellington-butikerna eller återförsäljarna för Daniel Wellington. De kommer att kunna tillhandahålla information om vår garantiservice enligt denna DW-garanti. Dessutom, för att erhålla reparation eller utbyte enligt denna DW-garanti, måste den returnerade DW-klockan åtföljas av ett inköpsbevis (dvs. kvitto eller det ursprungliga Daniel Wellington-garantikortet/certifikatet som medföljde DW-klockan i originalförpackningen vid inköpstillfället, vederbörligen ifyllt, daterat, stämplat och undertecknat av en auktoriserad Daniel Wellington-butik eller -återförsäljare). Om och när du skickar in din DW-klocka för reparation eller utbyte måste du se till att den är förpackad noggrant för att undvika skador under frakten.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Förutom vad som anges i denna DW-garanti och i den maximala utsträckning som lagen tillåter, är Daniel Wellington inte ansvarigt för några direkta, speciella, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av brott mot garantin eller villkoren, eller enligt någon annan juridisk teori, inklusive men inte begränsat till förlust av användning; förlust av intäkt; förlust av faktiska eller förväntade vinster (inklusive förlust av vinst på kontrakt); förlust av affärer; förlust av möjligheter; förlust av goodwill. Med förbehåll för tillämpliga lagar och förordningar ska Daniel Wellingtons maximala ansvar för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti med avseende på DW-klockan inte överstiga köpvärdet för DW-klockan.

*Denna garanti uppdaterades senast 24 juni 2020*