Garantier för solglasögon

DANIEL WELLINGTONS INTERNATIONELLA GARANTI

Följande begränsade garanti från Daniel Wellington (”DW-garanti”) gäller för solglasögon från Daniel Wellington som köpts i originalförpackningen och sålts eller presenterats för garantiservice i vilket land som helst

1. DW-GARANTINS OMFATTNING OCH LÄNGD

Under denna DW-garanti garanterar Daniel Wellington sina solglasögon mot defekter i tillverkning och material under en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatum ("Garantiperioden"). DW-garantin gäller endast för solglasögon köpta från din lokala officiella Daniel Wellington-webbsida, från en Daniel Wellington-butik eller en auktoriserad återförsäljare. Om du blir medveten om en defekt i tillverkningen eller material i dina solglasögon kommer Daniel Wellington, efter eget gottfinnande och under de villkor som anges häri, tillhandahålla reparation eller utbyte av dina solglasögon eller delar därav. Reparationen eller bytet kommer att göras kostnadsfritt inom rimlig tid efter att du har returnerat dina solglasögon till oss. DW-garantin ger rättigheter åtskilda från rättigheter som tillhandahålls av konsumentskyddslagar i din tillämpliga jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till sådana som hänför sig till varor som inte uppfyller kraven, begränsningar på hur länge en underförstådd garanti varar och begränsning av Daniel Wellingtons ansvar gentemot dig. DW-garantin och dess fördelar är ett tillägg till, och inte istället för, rättigheter som tillhandahålls av tillämpliga konsumentskyddslagar.

2. BEGRÄNSNINGAR AV DW-GARANTIN (VAD DEN INTE OMFATTAR)

DW-garantin täcker inte:

- normalt slitage (såsom, men inte begränsat till, repor eller märken på glas och/eller båge)

- skador som orsakas om det finns bevis för att skadan har orsakats av olycka, missbruk, försummelse, felaktig användning eller förvaring av solglasögonen eller hantering av solglasögonen som annars inte överensstämmer med instruktionerna eller riktlinjerna som medföljer dina solglasögon

- skador som orsakats av din användning av kemikalier (till exempel, men inte begränsat till, hårspray, rakvatten, alkohol)

- skador som uppstår till följd av reparation, service eller ändring av någon annan än en auktoriserad Daniel Wellington-återförsäljare eller serviceleverantör.

Dessutom upphör DW-garantin att gälla om serienumret som är graverat på solglasögonen saknas eller har tagits bort, ändrats, förfalskats, ersatts, förstörts eller gjorts oläsligt.

3. VAD VI GÖR I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK ENLIGT DW-GARANTIN

Om du under garantiperioden lämnar in en begäran genom denna DW-garanti, kommer Daniel Wellington, efter eget gottfinnande:

(a) reparera Daniel Wellington-solglasögonen med nya och/eller tidigare använda delar som motsvarar nya i prestanda och tillförlitlighet

(b) byta ut Daniel Wellington-solglasögonen mot samma modell och storlek gjord av nya och/eller tidigare använda delar som motsvarar nya i prestanda och tillförlitlighet.

För service som efterfrågats i ett annat land än inköpslandet för Daniel Wellington-solglasögonen, kan Daniel Wellington reparera eller ersätta solglasögonen och/eller delar därav med jämförbara solglasögon och delar som överensstämmer med lokala standarder. Förutsatt att DW-garantin bestäms som tillämplig på ditt garantianspråk, kommer du inte att debiteras för reparationen eller utbytet enligt denna DW-garanti.

Dessutom kommer Daniel Wellington att stå för kostnader för returfrakt och hantering. Om DW-garantin inte är tillämplig eller på annat sätt är ogiltig kommer Daniel Wellington att meddela dig om detta.

4. HUR MAN ERHÅLLER VÅR REPARATIONSTJÄNST

För att få reparation eller utbyte av dina solglasögon under denna DW-garanti, kontakta din lokala Daniel Wellington-kundsupport genom att använda följande adress: [www.danielwellington.com/contact-us/](https://www.danielwellington.com/contact-us/ "Kontakta kundtjänst"), din lokala Daniel Wellington-butik eller en Daniel Wellington-auktoriserad återförsäljare. Din förfrågan måste alltid åtföljas av ett inköpsbevis (dvs. kvitto eller det ursprungliga Daniel Wellington-garantikort/certifikat som medföljde solglasögonen i originalförpackningen vid köptillfället, korrekt ifyllt, daterat, stämplat och undertecknat av en auktoriserad Daniel Wellington-butik eller -återförsäljare).

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Daniel Wellington frånsäger sig allt ansvar för följdskador eller oförutsedda skador och Daniel Wellingtons ansvar ska under inga omständigheter överstiga detaljhandelsvärdet för solglasögonen för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti med avseende på solglasögonen.

*Denna garanti uppdaterades senast 28 februari 2022*